Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Kυριακή του Ασώτου, βυζαντινός ύμνος και αφήγηση...

12.2.2012
Η Επιστροφή του Ασώτου


Δοξαστικό αίνων της Κυριακής του ΑσώτουΠάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου μη εγκαταλίπης με, 
 μηδέ αχρείον δείξης της βασιλείας σου· 
ο εχθρός ο παμπόνηρος εγύμνωσέ με, και ήρε μου τον πλούτον· 
της ψυχής τα χαρίσματα ασώτως διεσκόρπισα, 
αναστάς ουν, επιστρέψας προς σε εκβοώ· 
Ποίησόν με ως ένα των μισθίων σου, 
ο δι' εμέ εν Σταυρώ τας αχράντους σου χείρας απλώσας, 
ίνα του δεινού θηρός αφαρπάσης με, 
και την πρώτην καταστολήν επενδύσης με,
 ως μόνος πολυέλεος.


Η παραβολή του ασώτου υιού 
Η επιστροφή του Ασώτου2 σχόλια: